Žiadosť o pôžičku

Zvoľte si druh vašej práce/dôchodku/renty

Pred vyplnením žiadosti si pozrite, čo od Vás budeme potrebovať

Zamestnanci

• výpisy z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je vám poukazovaná mzda ALEBO
• potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy ALEBO
• potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní úrazovej renty, ak takúto poberáte 
• výplatné pásky za posledné 3 mesiace (prioritne požadujeme výpis z účtu alebo potvrdenie o príjme)

Štátny zamestnanec

• výpisy z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je vám poukazovaná mzda ALEBO
• potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy ALEBO
• výplatné pásky za posledné 3 mesiace
• potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní úrazovej renty, ak takúto rentu poberáte

 

 

 

 

 

 

 

Podnikateľ SZČO alebo IČO

• potvrdenie o výške daňovej povinnosti ALEBO
• daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu ALEBO
• daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu FS) s vašim podpisom na prvej strane
• v prípade podnikateľa (SZČO) , kde predmet podnikania sú služby (kaderníctvo, kozmetika, maloobchod a iné) a príjem z podnikania je v hotovosti – účtovnú zavierku z registračnej pokladnice za posledné 3 mesiace
• výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat (týkajúci sa podnikania), resp. účty (v prípade viacerých podnikateľských účtov) ALEBO
• predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním)

Konateľ v S.R.O.

• príjmy dokladuje výpisom z firemného/podnikateľského účtu, k čerpaniu dokladuje výpis zo súkromného účtu

 

 

 

 

Podnikateľ (SZČO bez IČO)

Slobodné povolanie (SZČO bez ICO), ktorý podal daňove priznanie (živnosť založená rok pred podaním žiadosti a zároveň od založenia živnosti po žiadosť bol aspoň raz 31.3):
• listina oprávňujúca vykonávať podnikateľskú činnosť alebo slobodné povolanie
• potvrdenie o výške danovej povinnosti ALEBO
• daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu ALEBO
• daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu FS) s vašim podpisom na prvej strane
• v prípade podnikateľa (SZČO) , kde predmet podnikania sú služby (kaderníctvo, kozmetika, maloobchod a iné) a príjem z podnikania je v hotovosti – účtovnú závierku z registračnej pokladnice za posledné 3 mesiace
• výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat (týkajúci sa podnikania), resp. účty (v prípade viacerých podnikateľských účtov) ALEBO
• predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním)
Slobodné povolanie (SZČO bez ICO), ktorý nepodal daňove priznanie (nespĺňa podmienku: živnosť založená rok pred podaním žiadosti a zároveň od založenia živnosti po žiadosť bol aspoň raz 31.3): listina opravňujúca vykonavať podnikateľskú činnosť alebo slobodné povolanie
• v prípade podnikateľa (SZČO) , kde predmet podnikania sú služby (kaderníctvo, kozmetika, maloobchod a iné) a príjem z podnikania je v hotovosti – účtovnú zavierku z registračnej pokladnice za posledné 3 mesiace
• výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem/obrat (týkajúci sa podnikania), resp. účty (v prípade viacerých podnikateľských účtov) ALEBO
• predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním)

Dôchodcovia (starobný, invalidný)

• potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer, nie starší ako 1 rok, zaslaný vám Sociálnou poisťovňou) ALEBO
• výpisy z osobného účtu za posledné 3 mesiace, kam je poukazovaný dôchodok ALEBO
• potvrdenie o výplate dôchodku z pošty

Dôchodca výsluhový

• potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer o výsluhovom dôchodku) ALEBO
• výpis z osobného účtu za posledné 3 mesiace, kam je poukazovaný dôchodok ALEBO
• potvrdenie o výplate dôchodku z pošty

Zamestnanec v zahraničí

• kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je Vám poukázaná mzda ALEBO
• výplatné pásky za posledné 3 mesiace
• potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy ALEBO
• pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy s prekladom do slovenského jazyka

Opatrovateľka v EU

• Gewerberegisterauszug- kópia výpisu zo živnostenského registra v Rakúsku
• kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je Vám poukazovaná mzda ALEBO
• originál, alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace
• pracovná zmluva s prekladom do slovenského jazyka ALEBO
• originál alebo kópia potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy

Opatrovateľka zamestnanec (individuálne posúdenie)

• kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je Vám poukazovaný opatrovateľský príspevok ALEBO
• potvrdenie o výplate opatrovateľského príspevku za posledné 3 mesiace a
• originál potvrdenia o priznaní opatrovateľského príspevku

 

Osoba na materskej, študent,

• kópia výpisu z účtu za posledné 3 mesiace, ktorá obsahuje vaše príjmy a výdavk ALEBO
• original alebo kopia výplatných pások za posledné 3 mesiace ALEBO
•potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy

 

 

Dôchodok vyplácaný zo zahraničia

• výpis z osobného účtu za posledné 3 mesiace, kam je poukazovaný dôchodok ALEBO
• rozhodnutie o výške dôchodku zo zahraničia

Vyplňte žiadosť o pôžičku