Ochrana osobných údajov 

Vyššie uvedené osobné údaje vyplnením a zaslaním tohto formulára poskytujete našej spoločnosti Martina Melicherová so sídlom Rožňavská 863/36, 97901 Rimavská Sobota, IČO: podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá je držiteľom povolenia Národnej banky Slovenska na výkon činnosti viazaného finančného agenta, Reg. číslo NBS: 244108 a je zapísaná v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov odo dňa                           (ďalej aj len ako „viazaný finančný agent“), a ktorá je tiež súčasne sprostredkovateľom osobných údajov (t. j. spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa) podľa Čl. 28 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) a to pre prevádzkovateľa – spoločnosť Amico Finance a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 48 113 671, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 6128/B ako poskytovateľa spotrebiteľských

úverov (ďalej len Amico Finance, a. s.). Naša spoločnosť spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ iba v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jej povinností a výkon práv finančného agenta v súlade so zákonom č. 186/2009 Z. z.

 

Údaje, ktoré uvediete v tomto formulári, budú zo strany prevádzkovateľa – spoločnosti Amico Finance a. s. spracúvané za účelom zistenia a overenia totožnosti klienta a plnenia iných povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, posudzovania žiadosti o poskytnutie

 

spotrebiteľského úveru, vrátane posudzovania schopnosti klienta splácať splátky spotrebiteľského úveru a za účelom uzatvárania, plnenia a správy zmluvy o spotrebiteľskom úvere/inom úvere a splnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s informovaním klienta pri poskytovaní spotrebiteľského úveru.

 

Podrobnosti o spracovaní osobných údajov zo strany spoločnosti Amico Finance a. s., ktoré zároveň spracúva naša spoločnosť ako sprostredkovateľ podľa Čl. 28 GDPR, ako aj o Vašich

právach s tým súvisiacich nájdete na internetovej stránke prevádzkovateľa

 

Naša spoločnosť Martina Melicherová vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s jednou finančnou inštitúciou a to spoločnosťou Amico Finance a. s. Táto zmluva má výhradnú povahu. Bližšie informácie o finančnom sprostredkovaní Vám budú poskytnuté písomne prostredníctvom formulára a súčasne na webe https://pozickammrs.sk/financne-sprostredkovanie/

https://www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 

https://www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov/klienti/ 

https://www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov/prava/ 

https://www.ahojsplatky.sk/ochrana-osobnych-udajov/upozornenie /